V kulturno umetniškem društvu Moment razvijamo projekt Izdelava lutke, lutka in lutkovna igra kot terapevtski in didaktični pripomoček. Projekt je sofinanciran na osnovi 'Javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v letih 2013-2014' v okviru Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in  prednostne usmeritve 4.3.: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti".

Projekt se na inovativen način loteva splošne in poklicne rehabilitacije po poškodbi glave, drugih vitalnih delov telesa ali zaradi bolezni. V tovrstni obliki nadaljevalne terapije je vključeno pridobivanje oziroma ponovno vzpostavljanje začasno izgubljenih funkcij pomnjenja, govorjenja, uporabe prstov, rok, nog in drugih delov telesa, motiviranje k aktivni vlogi, gojenju delovnih navad, razvijanje socialnih spretnosti in veščin komunikacije, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti ter kreativno ustvarjanje.

Namen projekta je uveljaviti lutkovno dejavnost kot kreativno, dostopno, všečno in invalidom prijazno dejavnost na področju zdravstvene, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter drugih programov in aktivnosti za vključevanje invalidov v socialno in delovno okolje. Delo z lutko in lutkovna igra omogočata razvijanje gibalno-motoričnih spretnosti in odpravljanje osebnostnih težav, ki nastanejo ob zavedanju omejitev zaradi invalidnosti.

Tekom projekta bomo oblikovali programe usposabljanja s področja lutkovne umetnosti. Ti bodo namenjeni strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo invalidov z namenom njihovega ponovnega vključevanja  v socialno in delovno okolje, za ohranitev delovnega mesta, prerazporeditev na drugo delovno mesto in/ali konkurenčno vključevanje na trg dela. Programi usposabljanja bodo služili za vzpostavitev nove, dodatne oziroma dopolnilne kreativne možnosti in priložnosti za strokovne delavce pri delu z invalidi na področju zdravstvene, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter drugih programov in aktivnosti.

S projektom ozaveščamo strokovno in širšo javnost o neskončnih kreativnih možnostih lutkovne dejavnosti in prednosti vključevanja tovrstne rehabilitacije v programe usposabljanja  invalidov za njihovo ponovno integracijo v socialno in delovno okolje. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta in projektne aktivnosti prispevali k uvajanju lutkarstva kot dopolnilne dejavnosti v invalidskih in izobraževalnih organizacijah in k povečanju terapevtskega učinka, učinka rehabilitacije in aktivacije invalidov.

Projekt smo začeli izvajati 4. junija 2013 in ga bomo zaključili 31. 8. 2014. Višina skupnih stroškov operacije je 96.416,30 €. Višina javnih virov financiranja znaša 87.356,30 €. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih stroškov za upravičene stroške projekta, medtem ko namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih stroškov za upravičene stroške projekta.

Več o programih usposabljanja si lahko preberete tukaj.